Badalona Vila Groga

Badalona Vila Groga
Ciutat per l’Educació Pública de qualitat
Entenem per Vila Groga una ciutat que en matèria d’educació expressa la voluntat de:


 1. Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de tots i totes.
 2. Vetllar perquè l’educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.
 3. Defensar la immersió lingüística com a eina per aconseguir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i compensadora de les desigualtats personals econòmiques i socials.
 4. Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents educatius i socials puguin iniciar la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i necessitem per la nostra ciutat.
 5. Crear espais de col•laboració i intercanvi entre escoles i agents educatius per avançar  cap una ciutat educadora.
 6. Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), alhora que insta a la Generalitat de Catalunya per a que es declari insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres comunitats autonòmiques de l’estat espanyol.


Les actuacions que caldrà dur a terme per assolir els objectius de Vila Groga, i que s'aniran revisant, actualitzant i modificant de forma periòdica, són les següents:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)

Impulsar el CEM com l’espai de diàleg, de reflexió i d’acord sobre l’educació al municipi.

MAPA ESCOLAR

El mapa escolar de Badalona ha de recollir l’oferta de totes les etapes educatives: des dels 0 anys fins a l’educació post-obligatòria i la planificació de l’educació d’adults.
L’Ajuntament de Badalona es compromet a elaborar el Mapa Escolar i ho farà conjuntament amb la comunitat educativa de la ciutat.

A la taula de planificació mixta amb el Departament d’Ensenyament que elabora el mapa escolar, l’Ajuntament de Badalona traslladarà el mapa escolar aprovat en el Consell Escolar Municipal i que respondrà als objectius següents:


 • Vetllar pel dret de les famílies a escollir un centre educatiu pels seus fills i filles.
 • Garantir una oferta educativa pública suficient abans de la preinscripció, per a que tots els infants i joves puguin escolaritzar-se en igualtat de condicions, evitant el tancament a priori de cap línia pública abans de la preinscripció.
 • Vetllar perquè a la ciutat de Badalona hi hagi una oferta suficient de places públiques d’ensenyament obligatori en cadascuna de les àrees d’influència determinades.
 • Garantir una oferta suficient de places públiques d’educació especial, acordada amb els agents socials i amb la comunitat educativa.
 • Garantir una oferta suficient i diversa de formació professional, acordada amb els agents socials i amb la comunitat educativa.
 • Concretar la proposta de nous centres educatius que permeti garantir l’oferta pública de qualitat, de places escolars, d’acord amb l’evolució de la població que s’ha d’escolaritzar a cada un dels districtes.
 • Facilitar l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys d’acord amb la demanda de les famílies i les seves diferents realitats econòmiques. 
 • Millorar l’accés de la població a l’educació d’adults.
 • Concretar el Mapa Escolar i la construcció de nous centres educatius públics, tant de primària com de secundària).
 • Vetllar per què l’oferta de Formació Professional satisfaci la demanda de l'alumnat per prevenir l’abandonament prematur (abans dels 18 anys), tenint en compte la realitat socioeconòmica de l’entorn.
 • Defensar el manteniment de grups de formació professional i l’obertura de nous d'altres famílies professionals que no tenen, a hores d’ara, oferta a Badalona.
 • Assegurar una oferta de Plans d'Inserció Laboral (PFI)  per tal de reconduir l'alumnat al sistema educatiu.


MATRICULACIÓ Programa municipal que fomenti la matrícula en centres públics


 • Marcar prioritats en matèria de matriculació (no tancament de P-3, baixada de ràtios).
 • Fomentar la matrícula de l’escola pública per mitjà d’un programa de matriculació liderat per l’ajuntament.


PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

Desenvolupar i aplicar un projecte de socialització de llibres i material escolar conjuntament amb la comunitat educativa, per a tots els centres de primària i secundària.

LLEURE I EDUCACIÓ NO FORMAL 

Promoure i facilitar l’accés dels infants i joves a:


 • Casals d’estiu
 • Esplais infantils
 • Associacions juvenils
 • Centres oberts
 • Programes que posin a disposició dels centres educatius públics els equipaments municipals
 • Patis oberts (també els caps de setmana i durant els períodes de vacances)


MANTENIMENT I ADEQUACIÓ DELS CENTRES PÚBLICS


 • Realitzar una avaluació de l’estat de tots els centres educatius on es reculli també l’opinió dels Consells Escolars dels propis centres.
 • Establir prioritats i iniciar urgentment un pla d’actuació d’obres i manteniment dels centres


PARTICIPACIÓ  I TREBALL EN XARXA 

 • Potenciar i subvencionar els Plans d’Entorn.
 • Crear Consells Educatius de districte.
 • Facilitar espais d’intercanvi d’experiències entre els diferents agents educatius (escoles i entitats de lleure).
 • Reprendre el projecte educatiu de ciutat, actualitzant la diagnosi amb la participació de tota la comunitat educativa de la ciutat i dels seus agents educatius.

PLA DE MOBILITAT DE CIUTAT Instaurar els camins escolars i entorns.

ART  I  EDUCACIÓ 


 • Promoure els ensenyaments artístics en tots els àmbits educatius (formals i no formals).
 • Promoure la realització d’activitats de música, dansa, art visual i plàstic i teatre a tots els centres educatius de primària i de secundària.
 • Potenciar l’art a l’escola com a element integrador, transversal, creatiu i estètic.


ESPORT  I  EDUCACIÓ 


 • Promocionar l’esport com a mitjà de desenvolupament integral de l’alumne i de relació social.
 • Garantir l’accés a una oferta esportiva adient a l’edat i condició física.
 • Posar a l’abast dels centres públics els equipaments i serveis esportius municipals.


SALUT  I  EDUCACIÓ

Promoure actuacions per a:

 • Prevenció de la Salut Mental.
 • Assistència psicològica.
 • Hàbits saludables de la població.
 • Instar a la Generalitat de Catalunya perquè incrementi el pressupost destinat a serveis com: CSMIJ, CDIAP, Hospital de dia que actualment es troben desbordats i requereixen més recursos per a poder cobrir les necessitats de la ciutat.


COORDINACIÓ  AJUNTAMENTS  VEÏNS

Establir mecanismes de coordinació amb els ajuntament veïns per tal de garantir els mateixos drets a tots els nens i nenes escolaritzats a Badalona independentment del municipi on visquin.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada